Frågor & Svar

Vad är en fristående förskola eller friskola?

En fri förskola eller friskola har en annan huvudman än kommunen. Den kan drivas av ekonomiska föreningar, aktiebolag, föräldrakooperativ, personalkooperativ, enskilda firmor, stiftelser, föreningar . I Malmö finns ca 80 fria förskolor och 20 friskolor.

Vilken är den vanligaste formen att driva en förskola eller skola i?

De vanligaste är ekonomisk förening (föräldrakooperativ och personalkooperativ) eller aktiebolag.På Malmo stads hemsida och Skolinspektionen finns bra information för dig som vill starta en fristående förskola eller skola. 

Vad betalar man för avgift att ha sitt barn i en fri förskola eller friskola än i den kommunala förskolan?

Nej, det kostar lika mycket på förskolan och fritidshemmet .Skolan är avgiftsfri .

Kan en fri förskola eller friskola gå med vinst?

Ja, en fri förskola eller friskola, precis som vilket annat tjänsteföretag kan gå med vinst. Huvuddelen av vinsten återinvesteras genom att  man investerar i nytt material eller förbättra sina lokaler . Skulle många förskolor/skolor få begränsningar av rörelsemarginalen skulle det innebära nedläggning.

När bildades PIK?

åR 1993 bildades Pik av ett entuastiska  förskole ägare i Malmö .Vi var ett 50 tal förskolor som ville ha samma villkor som de kommunala förskolorna. I dag är även de fristående skolorna med i Pik . Piks huvuduppgift är att etablera kontakt med politiker och tjänstemän för att bevaka likabehandlingsprincipen, samt bidra med utbildningar och viss rådgivning samt skapa nätverk med sina medlemmar.

Var finns Pik?

Pik har inget huvudkontor utan arbetar endast ideellt i Malmö .Vår mailadress är info@pikmalmo.se

Hur arbetar man med klagomålshanteringen på en fristående förskola och skola. Är det Rektorn?

Det är huvudmannen som har ansvar för att klagomålshanteringen fungerar på fria förskolor eller friskola. Skollagen säger att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och att det är huvudmannens ansvar att dessa finns. Man kan  välja att delegera arbetet med detta till sin Rektor  då denna är närmare verksamheten, men det är då viktigt att det  finns rutiner för återrapportering.

En fristående förskola och skola har precis som kommunala verksamheter anmälningarplikt till socialtjänsten. Vem ska hantera och ta emot en anmälan?

Anmälningar till socialtjänsten ska hanteras av Rektor och berörda pedagoger. Det ska alltså inte till styrelsen (Huvudmannen) och hela arbetslaget ska INTE informeras, utan bara berörda pedagoger.

Angående Ägar och Ledningsprövning samt utnämning av Skolchef

Huvudmannen måste utse en eller flera skolchefer som skall biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

I de nya reglerna kring krav på ägar och ledningsprövning krävs krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för förskole och skolverksamhet samt lämplighet att bedriva denna.Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande,ledning och även andra som som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.Kraven på insikt och erfarenhet innebär att det skall finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva för-skolverksamhet tex skollag,arbetsrätt,arbetsmiljö och ekonomi.Det räcker med en samlad kompetens ,dvs att varje enskild person behöver alltså inte den eftarenhet och insikt som krävs.Det är inte tillräckligt att personalen har kompetensen utan det är huvudmannen som skall ha den samlade kompetensen.

 

.

Arbetar man med modersmål i förskolan och skolan?

Enligt skollagen ska förskolan och skolan se till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.Flerspråkiga barn ökar idag. Det är en grundläggande uppgift för förskolan och skolan att ge alla barn möjligheter att tillvarata sina resurser på bästa sätt. Skolan och förskolan skall stödja barns språkutveckling och den kulturella mångfalden är därför en viktig uppgift. Språk och lärande hör samman, liksom språk och identitetsutveckling.  särskilt för yngre barn som är i färd med att utveckla sitt språk. . I varje förskola och skola där det finns barn med annat modersmål än svenska, eller som hör till någon av de nationella minoriteterna, ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens/elevens behov.

Vem arbetar i en fristående förskola och skola?

Huvudmännen ska i undervisningen i förskolan och skolan anställda legitimerade förskollärare,fritidspedagoger och lärare. Förskollärarna, Fritidspedagogerna och Lärarna ansvarar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Utöver nämnda kategorier får det finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Det kan vara personal med annan utbildning och erfarenhet, t ex barnskötare, socialpedagoger ,elevassistenter kuratorer ,skolsköterska etc som bidrar med sin kompetens /utbildning till barnens/elevens omsorg, utveckling och lärande.

,