Frågor & Svar

Vad är en fristående förskola eller friskola?

En fri förskola eller friskola har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Den kan drivas av ekonomiska föreningar, aktiebolag, föräldrakooperativ, personalkooperativ, enskilda firmor, stiftelser, föreningar och handelsbolag. I Malmö finns ca 70 fria förskolor och 20 friskolor.

Vilken är den vanligaste formen att driva en förskola eller skola i?

De två vanligaste är ekonomisk förening (föräldrakooperativ och personalkooperativ) och aktiebolag.

Är det dyrare att ha sitt barn i en fri förskola eller friskola än i den kommunala förskolan?

Nej, det kostar lika mycket.

Ska en fri förskola eller friskola gå med vinst?

Ja, en fri förskola eller friskola, precis som vilket annat företag som helst, bör generera vinst. Utan vinst kan man inte utveckla sitt företag, man kan inte investera i nytt material eller förbättra sina lokaler eller sin utrustning. En fri förskola  eller friskola som inte går med vinst riskerar konkurs.

När bildades PIK?

åR 1993 bildades Pik av ett entuastiska  förskole ägare i Malmö .Vi var ett 50 tal förskolor som ville ha samma villkor som de kommunala förskolorna. I dag är även de fristående skolorna med i Pik . Piks huvuduppgift är att etablera kontakt med politiker och tjänstemän för att bevaka likabehandlingsprincipen, samt bidra med utbildningar och viss rådgivning samt skapa nätverk med sina medlemmar.

Var finns Pik?

Pik har inget huvudkontor utan arbetar endast ideellt i Malmö .

Vem har ansvar för klagomålshanteringen på en fristående förskola och skola. Är det förskolechefen och Rektorn?

Det är huvudmannen som har ansvar för att klagomålshanteringen fungerar på fria förskolor eller friskola. Skollagen säger att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och att det är huvudmannens ansvar att dessa finns. Många väljer att delegera arbetet med detta till sin förskolechefeller Rektor  då denna är närmare verksamheten, men då är det viktigt att det också finns rutiner för återrapportering.

Rutinerna för anmälningar till socialtjänsten kan skiljer sig åt mellan kommunala och fristående förskolor och friskola. Vad gäller egentligen i föräldrakooperativ på denna punkt? Vem ska hantera en anmälan?

Anmälningar till socialtjänsten ska hanteras av förskolechefen , Rektor och berörda pedagoger. Det ska alltså inte till styrelsen, och hela arbetslaget ska INTE informeras, utan endast berörda pedagoger.

Angående belastningsregistret: Ska föräldrar på föräldrakooperativ som gör insatser i barngruppen lämna utdrag ur registret?

Nej, föräldrar som arbetar i barngrupp ska inte uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Av lagstiftningen framgår att endast den som erbjuds anställning ska uppvisa ett sådant utdrag. Föräldrar som arbetar i barngrupp gör det som medlemmar i föreningen. De fullgör alltså sin medlemsinsats och omfattas inte av någon form av anställningsförhållande. Pik  avråder från att ha någon form av ”frivillighet” i detta, då det kan uppstå frågor kring den som inte vill lämna något utdrag med hänsyn till den personliga integriteten. Föreningen ska behandla alla medlemmar lika. Skolverket har tagit fram ett informationsblad kring detta. Av denna information framgår dels att föräldrar inte omfattas av kravet på utdrag ur belastningsregistret, dels att man är inte skyldig att spara utdrag ur belastningsregistret för anställda (inte ens som kopia) utan att det räcker att göra en så kallad tjänsteanteckning, exempelvis på anställningsavtalet.

Vad gäller angående arbetet med modersmål i förskolan?

Enligt skollagen ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Antalet flerspråkiga barn ökar och deras specifika förutsättningar bör uppmärksammas. Det är en grundläggande uppgift för förskolan att ge alla barn möjligheter att tillvarata sina resurser på bästa sätt. Att stödja barns språkutveckling och den kulturella mångfalden är därför en viktig uppgift för förskolan. Språk och lärande hör samman, liksom språk och identitetsutveckling. Stöd för barn med annat modersmål än svenska är därför mycket viktigt i förskolan, särskilt för yngre barn som är i färd med att utveckla språk och identitet. Det räcker inte med att barnen talar sitt modersmål i hemmet. Även förskolan bör bidra till att modersmålet utvecklas för att barnen aktivt ska kunna kommunicera på såväl sitt modersmål som på svenska. Arbetet med att stödja barns språkutveckling är i första hand en pedagogisk fråga för förskolan. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska, eller som hör till någon av de nationella minoriteterna, ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, lärare i modersmålsstöd, kulturstödjare mfl kan vara viktiga komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskolan i detta avseende.

Kan en förskola ha enbart barnskötare?

Nej, huvudmännen ska i undervisningen i förskolan använda utbildade förskollärare*. Förskollärarna ansvarar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Utöver förskollärare får det finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Det kan vara personal med annan utbildning och erfarenhet, t ex barnskötare, som bidrar med sin kompetens till barnens omsorg, utveckling och lärande. Barnskötare är en viktig personalgrupp i förskolan och de kommer även i framtiden att komplettera förskollärarna och ha betydelse för förskolornas verksamhet. Även bild-, drama- och musikpedagoger samt personer med samma modersmål som barn med annat modersmål än svenska kan tillföra särskild kompetens. Riktlinjerna i läroplanen för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. I läroplanen anges att förskolechefen är chef för ”förskollärare, barnskötare och övrig personal”.

* Förskollärare ska vara utbildade och legitimerade,