Om PIK Malmö

Vi har funnits sen den 23 september 1993. Vårt viktigaste arbete har varit arbetet i samverkan med kommunen, att bevaka, kommentera och diskutera. Vi blev så småningom en remissinstans när det gäller viktiga beslut som ska tas. Vi har regelbundet träffat ansvariga kommunalråd och tjänstemän för att diskutera förskole- och skolfrågor. Vi ordnar kurser och föreläsningar för våra medlemmar i allt från ergonomi till styrelsearbete.
Vi har ett kulturombud som representerar PIK på Kulturombudsträffarna på Kultur för barn och ungdom. De gör ett stort arbete då de organiserar och bevakar kulturevenemang åt oss.

Historik

PIK kom till eftersom det bland de fristående förskolorna fanns behov av ett gemensamt forum. I samband med att ett fyrtiotal förskolor hösten 1992 lämnade in ett remissvar på den sk barnomsorgschecken framfördes det upprepade gånger önskemål om en gemensam organisation som kunde åta sig och engagera sig i liknade frågor på medlemmarnas vägnar. Tanken var att ”många blev starka” istället för att en och en förskola ropade och inte hördes.Ett av PIKs mål var att bli godkända som remissinstans för kommunens frågor och det blev vi!

Följande har vi engagerat oss i

Föräldrar och personal på enskilda förskolor drog kommunen inför rätta när de 1996 ville ha differentierade grundbidrag för fristående förskolor som valde att stå utanför kommunens avgiftssystem. Vi fick rätt i både länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. Vi fick återbetalning av de sänkta bidragen och rätt i att kommuner inte får särbehandla fristående förskolor såsom Malmö försökte göra.
Vi har också arbetat med maxtaxefrågorna då vi bl.a. demonstrerade utanför fullmäktige och syntes flitigt i media, allmän förskola ,flexibel skolstart , ”sociala struktur pengarna”, enkäter och 15- timmarsregeln. Vidare har vi överklagat på senare år med stor framgång viktiga beslut som har varit betydelsefulla för vår likvärdighet i kommunen.

Pik strävar på alla plan att förutsättningarna för de fria förskolorna och skolorna skall vara likvärda enlig likabehandlingsprincipen

Föreningen finansieras av medlemsavgifter.