Den 25 november 2019 höll Pik årsmöte. Nedan följer protokollet författat av sekreterare Thomas Berg.

 

Protokoll fört vid PIK:s årsmöte den 25/11–2019

§ 1. Mötet öppnades. Medlemmarna hälsades välkomna av ordförande Inger Persson.

§ 2. Årsmötet beslutade att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 3. Utsänd dagordning godkändes.

§ 4. Till ordförande för årsmötet valdes Inger Persson. Till sekreterare för årsmötet valdes Thomas Berg.

§ 5. Årsmötet beslutade att använda upprättad närvarolista som röstlängd.

§ 6. Till justeringspersoner valdes Sophie Roos, Telningens förskola och Marie-Louise Ek, Malmö Montessoriskola.

§ 7. Kassör Ewa Sjöberg redogjorde för bokslut.

§ 8. Årsmötet beslöt att årets resultat skall balanseras i ny räkning.

§ 9. Ewa Sjöberg läste upp revisionsberättelse, upprättad av Johan Lidehäll på Ehrlinders Revisionsbyrå.

§ 10. Revisionsberättelsen var utan anmärkning och revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet. Årsmötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11. Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Inger Persson.

§ 12. Till ledamöter i styrelsen valdes på 2 år:

 • Helen Widman, Runstyckets skola.
 • Anna Ranff, Pysslingen förskolor.
 • Åsa Svensson, Hyllie Park förskola.

Till suppleant på 1 år valdes:

 • Rickard Deltinger, Malmö Montessori Skola.

Ledamöter som sitter kvar 1 år är:

 • Inger Persson, Ängsdals skolor.
 • Martin Åkerman, Montessori Grundskolan Maria.
 • Thomas Berg, Färgklickens förskola.
 • Ewa Sjöberg, Malmö Montessori Skola.
 • Maria Weibull, Hyllie Park grundskola
 • Yvonne Åkesson, Gripens förskola.

§ 13. Till revisor valdes Lidehäll på 1 år.

§ 14. Till valberedning valdes på 1 år Blazenica Kozul och Sabina Mohlin, båda från Cymbalens förskola.

§ 15. Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen för det gångna året. Inga förslag till verksamhetsplan inkom.

§ 16. Mötet beslöt enhälligt att avgiften ska vara oförändrad: 1 500 kr för 18 barn och sedan 30 kr per barn, max 10 000 kr. Avgiften gäller samtliga medlemmar i PIK, både förskola och skola.

§ 17. Inga inkomna motioner.

§ 18. Föreningsstämma beslutade enhälligt att avsätta 2 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp 2018 är 45,500 kronor) för kommande verksamhet år. Styrelsen får fri fullmakt att disponera avsatt belopp till styrelsearvode eller av Styrelsen beslutad ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen ska undertecknas av ordförande och attesteras av kassören.

Övrigt:

 • Bidrag 2020.
 • Önskemål om att lägga in på hemsidan vilka avtal och rabatter PIK-s medlemmar har.
 • Samordning av inköp. Till exempel skolmat.
 • Önskemål om kurs i ledning och ägare prövning.

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet: Thomas Berg

Ordförande: Inger Persson

Justering av protokollet: Sophie Roos, Marie-Louise Ek